Máy nước trái cây 2 bình, có trộn Berjaya Jd218 mix 25