Máy nước trái cây 2 bình, có trộn Berjaya Jd 218 mix26