Bếp Á điện từ đôi 1 vòi nước Mantru.e ZC2-C5040A-W