Bếp Á điện 2 họng công nghiệp Mantru.e ZC2-C5040A-W2