Lò trụng mì 6 họng dùng điện sản xuất tại Việt Nam