Hoá chất tráng bình 18.75 lit ( Cocoz rinse AS-900R(G)